15 November 2005

Art Exhibition in Dubai

Start Date: Sunday, November 20, 2005
End Date: Tuesday, November 22, 2005

(7 days before the event)

ART EXHIBITION organized by the Council of the Armenian Community in the Northern Emirates, under the Patronage of BANK OF SHARJAH.

The Cultural Committee invites you to discover the “IAN” MOSAIC Art Exhibition by Armenian artists in the UAE.

The Exhibition will be inaugurated on Sunday 20th November 2005, at 7:00pm at Sultan Bin Ali Al Owais Cultural Centre, Riqqa Road-Deira, Dubai.

Exhibition will continue on 21st November and 22nd November 2005 from 9:00am-1:00pm and 5:00pm-9:00pm.

Your presence is highly recommended.

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Հովանաւորութեամբ BANK OF SHARJAH-ի

Կազմակերպութեամբ Գեղարուեստական յանձնախումբին

Մասնակցութեամբ Գաղութիս հայ արուեստագէտներու

Տեղի կ’ունենայ Կիրակի 20 Նոյեմբեր 2005, երեկոյեան ժամը 7:00-ին Տուպայի Sultan Bin Ali Al Owais Cultural Centre, Riqqa Road-Deira.

Ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի Երկուշաբթի 21 եւ Երեքշաբթի 22 Նոյեմբեր 2005, առաւօտեան ժամը 9:00-1:00 եւ երեկոյեան ժամը 5:00-9:00:

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդը ներկայ գտնուելու սոյն աննախընթաց ձեռնարկին քաջալերելու գաղութիս հայ արուեստագէտներուն գործերը:

Գեղարուեստական յանձնախումբ

Check other events at http://www.azad-hye.net/events/events.asp?evid=26

No comments: