21 January 2006

25th anniversary celebrations in the United Arab Emirates

Azad-Hye, Dubai, 21 January 2006: It seems that 2006 will be an active year for the UAE Armenians. The Community which has some 3000 members concentrated in three main cities (Sharjah, Abu Dhabi and Dubai), is planning to celebrate the 25th anniversary of organized entity in the UAE.
A Syrian Armenian historian Dr. Shogher Ashekian has been invited to prepare a memorial book dedicated to this event. Community members are encouraged to provide Ashekian with all kind of information that will help to produce a great publication. There are lots of factual stories, photos, letters and various archival material available with individuals, that can really enrich the work.

The above material is requested to be sent to the Sharjah's Armenian Churches e-mail address (armcom@emirates.net.ae), with the promise that after scanning all items will be returned to their owners.

The Community Address Book (or Directory) is another project that needs attention. This project was originally scheduled to be published in 2004, but it was delayed until this year and now it may need some extra updating before eventual printing.

In neighboring Abu Dhabi the celebrations dedicated to the organized community life will commence with the marking of the 25th anniversary of the weekly school, scheduled to take place next March, supported also by a comprehensive memorial book that will contain interesting articles and photos.

Tamar Der Ohannessian, the principal of the school is asking all previous students (since 1981) to provide photos and factual stories related to the school and the role it played in their lives. Material could be sent at her direct e-mail: taledero@emirates.net.ae

Following is an advertisement in Armenian language that was issued few days ago by the Council of the Armenian Community in the Northern Emirates, on the occasion of the 25th anniversary celebrations and the preparation of the memorial book.

ԳԱՂՈՒԹԻՍ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 25 ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ

Սիրելի հայրենակիցներ,

Ի գիտութիւն մեր ժողովուրդի զաւակներուն, կը հաղորդենք, որ այս տարի
Էմիրութեանց հայ գաղութի հիմնադրութեան 25-ամեակն է: Կը պատրաստուինք հանդիսաւոր եւ յատկանշական շուքով նշելու տօնակատարութիւնը:

Այս առիթով յուշամատեան մը պատրաստելու նախաձեռնութեան սկսած ենք, որու աշխատանքները պիտի ստանձնէ յատուկ հրաւիրուած պատմաբան Տօքթ. Շողեր Աշըգեան:

Կը խնդրենք մեր բոլոր ազգայիններէն, որոնք ունին յուշեր, նկարներ, նամակներ, արխիւ գաղութի եւ դպրոցի վերաբերեալ, թող բարեհաճին տրամադրել եկեղեցւոյ քարտուղարութեան` e-mail: armcom@emirates.net.ae կամ անձամբ ներկայանալ փոխանցելու:

Բոլոր արխիւներու պատճէնահանումները կատարելէ ետք անոնք պիտի
վերադարձուին տէրերուն:

Full text: http://www.azad-hye.net/news/viewnews.asp?newsId=621gf41

No comments: